Thư viện

Thông tin thống kê thư viện của Trường Tiểu học Cẩm Đoài

Xem chi tiết Tên ấn phẩm Họ và tên tác giả Chủng loại Ai đã mượn ?
SNV-00690 Hướng Dẫn Giảng Dạy Theo Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Môn Tiếng Việt Lớp 5 Tập 1 Đặng Thị Kim Nga Sách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00689 Hướng Dẫn Giảng Dạy Theo Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Môn Tiếng Việt Lớp 5 Tập 1 Đặng Thị Kim Nga Sách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00688 Hướng Dẫn Giảng Dạy Theo Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Môn Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2 Đặng Thị Kim Nga Sách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00687 Hướng Dẫn Giảng Dạy Theo Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Môn Tiếng Việt Lớp 4 Tập 1 Đặng Thị Kim Nga Sách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00686 Hướng Dẫn Giảng Dạy Theo Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Môn Tiếng Việt Lớp 3 Tập 2 Đặng Thị Kim Nga Sách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00685 Hướng Dẫn Giảng Dạy Theo Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Môn Tiếng Việt Lớp 3 Tập 1 Đặng Thị Kim Nga Sách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00684 Hướng Dẫn Giảng Dạy Theo Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Môn Tiếng Việt Lớp 2 Tập 2 Đặng Thị Kim Nga Sách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00683 Hướng Dẫn Giảng Dạy Theo Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Môn Tiếng Việt Lớp 2 Tập 1 Đặng Thị Kim Nga Sách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00682 Thiết Kế Bài Giảng Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Nguyễn Tại Sách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00681 Tiếng Việt 1 Tập 1 Đặng Thị Lanh Sách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00680 Tiếng Việt 1 Tập 2 Đặng Thị Lanh Sách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00679 Hướng Dẫn Thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở Tiểu học Lớp 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Sách nghiệp vụ Trong kho
SGKC-02507 Hướng Dẫn Học Tin Học – SBT Lớp 5 Lê Viết Chung Sách giáo khoa Trong kho
SGKC-02506 Hướng Dẫn Học Tin Học – SBT Lớp 5 Lê Viết Chung Sách giáo khoa Trong kho
SGKC-02505 Hướng Dẫn Học Tin Học – SGK Lớp 5 Đào Thái Lai Sách giáo khoa Trong kho