Giáo viên

Phân công giáo viên giảng dạy của Trường Tiểu học Cẩm Đoài

Stt Giáo viên dạy Môn học Tên lớp Tg Điểm M Điểm 15′ Điểm 45′ Điểm HK
1 Phạm Thị Luỹ Âm nhạc 1A
2 Phạm Thị Luỹ Âm nhạc 1B
3 Phạm Thị Luỹ Âm nhạc 1C
4 Phạm Thị Luỹ Âm nhạc 1D
5 Phạm Thị Luỹ Âm nhạc 2A
6 Phạm Thị Luỹ Âm nhạc 2B
7 Phạm Thị Luỹ Âm nhạc 2C
8 Phạm Thị Luỹ Âm nhạc 3A
9 Phạm Thị Luỹ Âm nhạc 3B
10 Phạm Thị Luỹ Âm nhạc 3C
11 Phạm Thị Luỹ Âm nhạc 4A
12 Phạm Thị Luỹ Âm nhạc 4B
13 Phạm Thị Luỹ Âm nhạc 4C
14 Phạm Thị Luỹ Âm nhạc 5A
15 Phạm Thị Luỹ Âm nhạc 5B
16 Phạm Thị Luỹ Âm nhạc 5C
17 Phạm Thị Huệ Đạo đức 1A
18 Nguyễn Thuý Len Đạo đức 1B
19 Phạm Thị Huyền Đạo đức 1C
20 Hoàng Tố Uyên Đạo đức 1D
21 Trần Thị Quỳnh Đạo đức 2A
22 Nguyễn Thị Hạnh Đạo đức 2B
23 Nguyễn Thị Tuyến Đạo đức 2C
24 Ngô Thị Huyền Đạo đức 3A
25 Cao Thị Linh Chi Đạo đức 3B
26 Vũ Văn Thọ Đạo đức 3C
27 Trần Ngọc Phượng Đạo đức 4A
28 Lê Thị Hà Đạo đức 4B
29 Bùi Thị Phượng Đạo đức 5A
30 Phạm Thị Kim Dung Đạo đức 5B
31 Vũ Hải Hà Đạo đức 5C
32 Trần Ngọc Phượng Địa lí 4A
33 Lê Thị Hà Địa lí 4B
34 Bùi Thị Phượng Địa lí 5A
35 Phạm Thị Kim Dung Địa lí 5B
36 Vũ Hải Hà Địa lí 5C
37 Trần Ngọc Phượng Khoa học 4A
38 Lê Thị Hà Khoa học 4B
39 Bùi Thị Phượng Khoa học 5A
40 Phạm Thị Kim Dung Khoa học 5B
41 Vũ Hải Hà Khoa học 5C
42 Trần Ngọc Phượng Kĩ thuật 4A
43 Lê Thị Hà Kĩ thuật 4B
44 Bùi Thị Phượng Kĩ thuật 5A
45 Phạm Thị Kim Dung Kĩ thuật 5B
46 Vũ Hải Hà Kĩ thuật 5C
47 Trần Ngọc Phượng Lịch sử 4A
48 Lê Thị Hà Lịch sử 4B
49 Bùi Thị Phượng Lịch sử 5A
50 Phạm Thị Kim Dung Lịch sử 5B
51 Vũ Hải Hà Lịch sử 5C
52 Vũ Duy Đức Mĩ thuật 1A
53 Vũ Duy Đức Mĩ thuật 1B
54 Vũ Duy Đức Mĩ thuật 1C
55 Vũ Duy Đức Mĩ thuật 1D
56 Vũ Duy Đức Mĩ thuật 2A
57 Vũ Duy Đức Mĩ thuật 2B
58 Vũ Duy Đức Mĩ thuật 2C
59 Vũ Duy Đức Mĩ thuật 3A
60 Vũ Duy Đức Mĩ thuật 3B
61 Vũ Duy Đức Mĩ thuật 3C
62 Vũ Duy Đức Mĩ thuật 4A
63 Vũ Duy Đức Mĩ thuật 4B
64 Vũ Duy Đức Mĩ thuật 4C
65 Vũ Duy Đức Mĩ thuật 5A
66 Vũ Duy Đức Mĩ thuật 5B
67 Vũ Duy Đức Mĩ thuật 5C
68 Nguyễn Thị Thoa Ngoại ngữ 1A
69 Nguyễn Thị Thoa Ngoại ngữ 1B
70 Nguyễn Thị Thoa Ngoại ngữ 1C
71 Nguyễn Thị Thoa Ngoại ngữ 1D
72 Nguyễn Thị Thoa Ngoại ngữ 2A
73 Nguyễn Thị Thoa Ngoại ngữ 2B
74 Nguyễn Thị Thoa Ngoại ngữ 2C
75 Nguyễn Thị Thoa Ngoại ngữ 3A
76 Nguyễn Thị Thoa Ngoại ngữ 3B
77 Nguyễn Thị Thoa Ngoại ngữ 3C
78 Nguyễn Thị Thoa Ngoại ngữ 4A
79 Nguyễn Thị Thoa Ngoại ngữ 4B
80 Nguyễn Thị Thoa Ngoại ngữ 4C
81 Nguyễn Thị Thoa Ngoại ngữ
82 Nguyễn Thị Thoa Ngoại ngữ 5A
83 Nguyễn Thị Thoa Ngoại ngữ 5B
84 Nguyễn Thị Thoa Ngoại ngữ 5C
85 Hà Thị Ngọc Trang Thể dục 1A
86 Hà Thị Ngọc Trang Thể dục 1B
87 Hà Thị Ngọc Trang Thể dục 1C
88 Hà Thị Ngọc Trang Thể dục 1D
89 Hà Thị Ngọc Trang Thể dục 2A
90 Hà Thị Ngọc Trang Thể dục 2B
91 Hà Thị Ngọc Trang Thể dục 2C
92 Hà Thị Ngọc Trang Thể dục 3A
93 Hà Thị Ngọc Trang Thể dục 3B
94 Hà Thị Ngọc Trang Thể dục 3C
95 Hà Thị Ngọc Trang Thể dục 4A
96 Hà Thị Ngọc Trang Thể dục 4B
97 Hà Thị Ngọc Trang Thể dục 4C
98 Hà Thị Ngọc Trang Thể dục 5A
99 Hà Thị Ngọc Trang Thể dục 5B
100 Hà Thị Ngọc Trang Thể dục 5C
101 Phạm Thị Huệ Thủ công 1A
102 Nguyễn Thuý Len Thủ công 1B
103 Phạm Thị Huyền Thủ công 1C
104 Hoàng Tố Uyên Thủ công 1D
105 Trần Thị Quỳnh Thủ công 2A
106 Nguyễn Thị Hạnh Thủ công 2B
107 Nguyễn Thị Tuyến Thủ công 2C
108 Ngô Thị Huyền Thủ công 3A
109 Cao Thị Linh Chi Thủ công 3B
110 Vũ Văn Thọ Thủ công 3C
111 Phạm Thị Huệ Tiếng Việt 1A
112 Nguyễn Thuý Len Tiếng Việt 1B
113 Phạm Thị Huyền Tiếng Việt 1C
114 Hoàng Tố Uyên Tiếng Việt 1D
115 Trần Thị Quỳnh Tiếng Việt 2A
116 Nguyễn Thị Hạnh Tiếng Việt 2B
117 Nguyễn Thị Tuyến Tiếng Việt 2C
118 Ngô Thị Huyền Tiếng Việt 3A
119 Cao Thị Linh Chi Tiếng Việt 3B
120 Vũ Văn Thọ Tiếng Việt 3C
121 Trần Ngọc Phượng Tiếng Việt 4A
122 Lê Thị Hà Tiếng Việt 4B
123 Bùi Thị Phượng Tiếng Việt 5A
124 Phạm Thị Kim Dung Tiếng Việt 5B
125 Vũ Hải Hà Tiếng Việt 5C
126 Đỗ Thị Sánh Tin học 3A
127 Đỗ Thị Sánh Tin học 3B
128 Đỗ Thị Sánh Tin học 3C
129 Đỗ Thị Sánh Tin học 4A
130 Đỗ Thị Sánh Tin học 4B
131 Đỗ Thị Sánh Tin học 4C
132 Đỗ Thị Sánh Tin học 5A
133 Đỗ Thị Sánh Tin học 5B
134 Đỗ Thị Sánh Tin học 5C
135 Phạm Thị Huệ TN&XH 1A
136 Nguyễn Thuý Len TN&XH 1B
137 Phạm Thị Huyền TN&XH 1C
138 Hoàng Tố Uyên TN&XH 1D
139 Trần Thị Quỳnh TN&XH 2A
140 Nguyễn Thị Hạnh TN&XH 2B
141 Nguyễn Thị Tuyến TN&XH 2C
142 Ngô Thị Huyền TN&XH 3A
143 Cao Thị Linh Chi TN&XH 3B
144 Vũ Văn Thọ TN&XH 3C
145 Phạm Thị Huệ Toán 1A
146 Nguyễn Thuý Len Toán 1B
147 Phạm Thị Huyền Toán 1C
148 Hoàng Tố Uyên Toán 1D
149 Trần Thị Quỳnh Toán 2A
150 Nguyễn Thị Hạnh Toán 2B
151 Nguyễn Thị Tuyến Toán 2C
152 Ngô Thị Huyền Toán 3A
153 Cao Thị Linh Chi Toán 3B
154 Vũ Văn Thọ Toán 3C
155 Trần Ngọc Phượng Toán 4A
156 Lê Thị Hà Toán 4B
157 Bùi Thị Phượng Toán 5A
158 Phạm Thị Kim Dung Toán 5B
159 Vũ Hải Hà Toán 5C